ഹൊ…..അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്കു ശേഷം അടിച്ച് അടിച്ച് എനിക്ക് പാല് വന്നു അത് ഞാൻ അടിച്ചു തറയിൽ കളഞ്ഞു

8K